Neuropsykiatrisk handledare till stöd i vardags- och livshantering

Neuropsykiatrisk handledning är en målinriktad och handledd form av rehabilitering och stöd i vardagen som kompletterar kundens andra tjänster och stödformer. Handledningen sker i samverkan med kunden och målet är att förbättra och stärka kundens uppfattning om sig själv och de egna förmågorna samt för- bättra kontrollen över vardagen.

I Deboras NEPSY-handledning söker vi inte svar i förflutna misslyckanden, inte heller i vad eller vilka som orsakat dem. Vår handledning baserar sig på en bättre framtid där vi i samarbete med kunden siktar på positiv förändring och hur uppnå målen. NEPSY-handledning finns tillgänglig i de flesta av våra anstalter. Visträvar till att utvidga tjänstens tillgänglighet i hela landet.

Neuropsykiatrisk handledning för barn, unga och vuxna

som har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättningeller svårigheter med vardagliga hanteringssätt:

 • Autismspektrum
 • Aspergers syndrom
 • ADD, ADHD
 • Dyslexi
 • Tourettes syndrom
 • Inom mental- och missbrukarrehabilitering

Neuropsykiatrisk handledning är till hjälp och stöd med

 • Att bättre organisera vardagen och att optimera tidsanvändningen (såsom dygnsrytm, tidshantering, hantering av egen ekonomi, vård av egen hälsa,hushå llssysslor, fritidsaktivering)
 • Bearbetning av speciella egenskaper
 • En stärkt självkännedom och jag bild
 • Träning av sociala färdigheter och interaktion
 • Hantering av inlärningstekniker
 • Val och genomförande av studier eller något annat alternativ

Neuropsykiatrisk handledning planeras alltid individuellt utifrån kundens behov och ges i kundens egen omgivning, som exempel i hemmet, på daghem eller i skolan.

Handledning med betalningsförbindelse eller med servicesedlar

Neuropsykiatrisk handledning kan också fås med betalningsförbindelse eller servicesedel beviljat av staden, kommunen eller annan instans. Handled-ning med betalningsförbindelse är kostnadsfritt, servicesedeln innebär en självriskandel för kunden.Socialarbetaren i Ditt bostadsområde har mera uppgifter gällande betalningsförbindelse och servicesedlar.