Med ergoterapi främjas kundens välmående och livskvalitet då när kundens funktionsförmåga är nedsatt. Ergoterapin är målmedveten rehabilitering som baserar sig på verksamhetens terapeutiska användning samt på interaktion mellan terapeuten och kunden. Med hjälp av ergoterapin strävar man till att aktivera kunden till mera självständig och aktiv roll som främjande av sitt eget välmående. ERgoterapins innehåll och metoder som används därvid baserar sig på uppskattning gjord av terapeuten på kundens kraftreserver och styrkor. I ergoterapin tar man även hänsyn till uppskattningar och synpunkter om kundens funktionsförmåga gjorda av de övriga beröringsgrupperna. Därvid agerar man tillsammans med kundens omgivning för att främja omfattande funktionsförmåga och välmående.

Perioden för ergoterapin börjar i allmänhet med en uppskattning av kundens funktionsförmåga som görs av ergoterapeuten. Avsikten med uppskattningen är att klargöra kundens förmågor och funktionella färdigheter samt behovet för hjälpmedel och behov av förändringsarbeten i omgivningen. I bedömningen av ergoterapin kan man använda sig av kundens förmåga att göra observationer i aktiva situationer, självuppskattning, olika tester och mätningar, situationer i grupper samt systematiska intervjumetoder. Om någon annan instans redan har uppskattat behovet av ergoterapin som del av kundens behov av vård och rehabilitering börjar man terapiperioden direkt med instruktionsbesök.

Tack för att vi får hjälpa

I ergoterapin observeras kundens sätt och vanor, verksamhetshistorik samt de begränsande faktorerna i funktionsförmågan. I ergoterapin bearbetas också kundens tankemodeller, så att nya och alternativa funktionsmetoder blir verkliga i kundens vardag. Under ergoterapin väljer man systematiska tyngdpunktsområden med hänsyn till kundens ålder, utvecklingsstadium och livssituation. Till exempel vid ergoterapin för barn tas hänsyn till deras sinnes-, konstruktiva och motoriska funktioner, stöd och träning av leken och interaktiva utvecklingen samt stöd av verksamhetsledning i olika funktionsomgivningar. Vid ungdomar kan ergoterapin bestå bland annat av lära sig att hantera tidsplaneringen eller att träna koncentrationen samt att uthärda stress eller träna psykosociala färdigheter. Ergoterapins mål för människor i arbetsför ålder och åldringar kan vara rehabilitering till arbetet samt att främja alternativa funktionsmodeller eller uppskattningen av behovet för hjälpmedel i vardagen och förändringsarbeten hemma.