Toimintaterapialla edistetään asiakkaan hyvinvointia ja elämänlaatua, silloin kun asiakkaan toimintakyky on alentunut. Toimintaterapia on tavoitteellista kuntoutusta, joka perustuu toiminnan terapeuttiseen käyttöön sekä terapeutin ja asiakkaan väliseen vuorovaikutukseen. Toimintaterapian avulla pyritään aktivoimaan asiakasta itsenäisempään ja aktiivisempaan rooliin oman hyvinvointinsa edistäjänä. Toimintaterapia on ihmislähtöistä ja asiakkaan oma motivaatio on ratkaiseva terapian onnistumiselle. Toimintaterapian sisältö ja siinä käytettävät keinot pohjautuvat terapeutin tekemään arviointiin asiakkaan voimavaroista ja vahvuuksista. Toimintaterapiassa huomioidaan myös muiden sidosryhmien tekemät arviot ja näkemykset asiakkaan toimintakyvystä ja toimitaan yhteistyössä asiakkaan ympäristön kanssa kokonaisvaltaisen toimintakyvyn ja hyvinvoinnin edistämiseksi.

Toimintaterapiajakson alussa terapeutti kartoittaa asiakkaan elämäntilannetta ja toimintakykyä kokonaisvaltaisesti. Toimintaterapeutti on kiinnostunut asiakkaan arjesta, sen sisällöstä ja asiakkaan kyvystä suoriutua siitä. Toimintaterapeuttia kiinnostaa myös asiakkaan fyysinen ja sosiaalinen ympäristö, missä asiakas toimii. Kartoituksen välineenä käytetään strukturoituja haastattelumenetelmiä ja tämän lisäksi voidaan käyttää erilaisia testejä ja mittareita sekä havainnoida asiakasta toiminnallisissa tilanteissa, kuten arjen askareissa. Kartoittamalla asiakkaan taitoja, toiminnallisia valmiuksia, tapoja ja tottumuksia, toimintahistoriaa sekä mahdollisia apuvälineitä saadaan kattava käsitys tukitoimista, joita arjessa tarvitaan. Kuntoutusjaksolle laaditaan tavoitteet ja suunnitelma aina asiakkaan kanssa yhdessä. Tavoitteissa kuvataan haluttu toiminnallisuuden muutos ja suunnitelmaan kuvataan vaiheet, joilla muutokseen päästään.

Kiitos, että saamme auttaa

Toimintaterapia toteutetaan asiakkaan koti-, harraste-, työympäristössä tai vastaanotolla. Toimintaterapiaan valitaan menetelmälliset painopistealueet asiakkaan iän, kehitysvaiheen ja elämäntilanteen perusteella. Esimerkiksi lapsilla toimintaterapiassa huomioidaan aisti-, hahmotus- ja motoristen toimintojen, leikin ja vuorovaikutuksen kehityksen tukeminen ja harjoittaminen sekä toiminnan ohjauksen tukeminen eri toimintaympäristöissä. Nuorten kanssa toimintaterapia voi koostua mm. ajankäytön hallintakeinojen ylläpitämisestä tai keskittymisen sekä stressinsiedon harjoittelusta tai psykososiaalisten taitojen harjoittelusta. Työikäisten tai ikääntyneiden toimintaterapian tavoitteena voi olla työhön liittyvä kuntoutus sekä vaihtoehtoisten toimintamallien edistäminen. Toimintaterapeutti osaa arvioida ja opastaa arkea tukevien apuvälineiden hankintaan sekä kodin muutostöihin.

Toimintaterapialla voidaan edistää tai kompensoida seuraavia asioita: